Stal Hendrix


Stal Hendrix chooses arena soils from BM Service.
One sunny afternoon we travelled to the south of the Netherlands. The beautifully manicured grounds of Stal Hendrix can be found in rural Baarlo. We spoke to father and son Hendrix in the elegant reception room overlooking the indoor arena. Bart Manderveld, manager of BM Service, the company that was responsible for the construction of their latest outdoor arena, also joined us.

Emile, you are, of course, a living legend in equestrian sports all over the world. But for those abroad who may not know you, could you introduce yourself, please?

So, I’m Emile Hendrix, I was born in 1955. I’ve been active in equestrian sports internationally for 30 years. I have been running Stal Hendrix with my brother, Paul, for 35 years. When I drew a line under my career in 2002, I was able to focus more on this. That goes back to my father’s time. He started on a regional basis there and we have expanded it further internationally.
What are the top moments from your 30-year career?

We won the gold with the Dutch team in 1991. I have won the Nations Cup in Aachen twice. I’ve ridden in 9 European Championships and have been Dutch champion twice. I was able to have this career thanks to my family. We have been able to use my career as public relations to establish contacts throughout the world and we are still reaping the benefits of this today.
You make a lot of your sales abroad. Where do the horses go?

Emile: about 75% of our exports go to Canada and the United States. Sweden and Finland are also important markets for us. But we even have customers in South America, Saudi Arabia and Siberia.

And follow-up within the company is guaranteed: Timothy, where do you fit into the picture?

Timothy: I’m a rider at Stal Hendrix. I gained my first experience for various other stables, but I have been working at home for six years now. My responsibilities are very diverse: in addition to riding itself, I receive customers who come to try out the horses, I train the horses and I go on site to view horses and try them out to ensure the growth of the stables.

When you’re training and presenting horses to potential customers, how important is the arena soil?

Timothy: A good arena is essential for presenting the horses. The picture has to be right: top horses must be presented on a good track.
What are the features of good arena soil?
Emile: Optimal soil should provide good stability. Moisture also needs to be evenly distributed over the entire track. An ebb and flow system is ideal for achieving this: there are no sprinklers which overlap in some places and make the ground too wet there. But, mainly, good soil should not be too stiff; it needs to appear as natural as possible. You too often come across soil which has become too stiff because of the stability materials. And then horses actually get too spoilt by this. Because of riding on a hard surface, they don’t build up much resistance, so you are more likely to have to deal with injuries. We train about 30 horses here every day. Injuries immediately cost us a fortune and you cannot afford that at a professional level.

Bart, how do you, as a provider of arena soils with BM Service, offer a solution to this problem?

Bart: Not everyone needs the same type of soil. We currently offer 4 types of soil: equipad, equiflow (high and low tide or ebb and flow soil), equi-dry (wax) and our equi-grass soil. In consultation with the customer, we decide which type of soil is most suitable for their needs.

Our tidal soils are always fibre-free to avoid stiffness. But within this category, you still have a lot of leeway to make the ground softer or just a bit harder. So we try to listen to the customer as closely as possible and respond to their needs. Our biggest asset is then adapting the arena to suit the customer’s needs. In terms of the horse’s health, I can only agree with Emile: the necessary stability must be there, but the soil needs to have sufficient give on landing. That certainly requires more soil maintenance, but it is a consideration that has to be made.
There are still people who are seduced by the lower price of a standard product. They then learn afterwards that, in practice, the track does not completely match their needs and so a “cheap” purchase quickly becomes an “expensive” one.

How did you come into contact with each other?

Emile: At the time, I was really impressed by John Steeghs’ indoor track and he then recommended BM Service to me because they are specialists in selecting the right sand. Bart was certainly one of the more expensive quotes, but we had the best feeling with him. I have to say that I never thought of the price again. I get pleasure from it every day. The after-sales service too. In that respect, BM is completely in tune with the philosophy that we use in our own business: in addition to offering a good product, offer customer guidance, listen to the customer and, if necessary, take action quickly.

Bart: It often comes down to building a long and lasting relationship with your customer.
Emile: Exactly right. When someone asks me for advice today, I recommend BM Service.

Gentlemen, thank you for your cooperation.

Emile Hendrix van Stal Hendrix & Bart Manderveld van BM Service Stal Hendrix vertegenwoordigd door Emile en Tim & Bart Manderveld voor BM ServiceStal Hendrix kiest voor pistebodem van BM Service.

Op een zonnige middag zakken we af naar Zuid-Nederland. In het landelijke Baarlo liggen de mooi verzorgde terreinen van Stal Hendrix. In de chique ontvangst-ruimte met zicht op de binnenpiste hebben we een gesprek met vader en zoon Hendrix. Ook op de afspraak is Bart Manderveld, zaakvoerder van BM Service, de firma die instond voor de aanleg van hun laatste buitenpiste. 

Emile, wereldwijd ben je natuurlijk een levende legende in de paardensport. Maar voor wie jou in het buitenland niet moest kennen, stel jezelf even voor. 

Ik ben dus Emile Hendrix, geboren in 1955. Ik ben op internationaal niveau 30 jaar actief geweest in de paardensport. Samen met mijn broer Paul run ik al 35 jaar Stal Hendrix. Toen ik in 2002 een punt gezet heb achter mijn carrière ben ik me nog meer gaan toeleggen op de zaak . Die dateert uit de tijd van mijn vader. Hij is er regionaal mee begonnen en wij hebben de zaak verder internationaal uitgebouwd.

Welke zijn de topmomenten uit uw 30-jarige carrière?

We hebben goud gehaald met het Nederlandse team in 1991. Tweemaal heb ik de landenwedstrijd in Aken gewonnen. 9 EK’s heb ik gereden. Tweemaal ben ik Nederlands kampioen geweest. Die carrière heb ik kunnen hebben dankzij mijn familie. Mijn carrière hebben we kunnen gebruiken als Public Relations om wereldwijd contacten te leggen en daar plukken we vandaag nog de vruchten van.

Jullie draaien een groot gedeelte van jullie omzet in het buitenland. Waarheen gaan die paarden dan?

Emile: zo’n 75% van onze export gaat naar Canada en de Verenigde Staten. Ook Zweden en Finland zijn belangrijke afzetmarkten voor ons. Maar wij hebben zelfs klanten in Zuid-Amerika, Saoudi-Arabië, Siberië ….

En de opvolging binnen het bedrijf is verzekerd: Timothy, waar pas jij in het plaatje?

Timothy: Ik ben ruiter bij Stal Hendrix. Ik ben eerst ervaring gaan opdoen bij verschillende andere stallen maar sinds 6 jaar ben ik thuis aan het werk. Mijn takenpakket is heel divers: naast het rijden zelf ontvang ik ook klanten die paarden komen proberen, leid ik paarden op en ga ik op verplaatsing paarden bekijken en uitproberen om de aanwas te verzekeren.

Op gebied van paarden opleiden en paarden voorstellen aan potentiële klanten: hoe belangrijk is de pistebodem?

Timothy: Een goede piste is essentieel om de paarden optimaal te kunnen voorstellen. Het plaatje moet kloppen: top-paarden moeten ook op een goede piste worden voorgesteld.

Over welke eigenschappen moet een goede pistebodem beschikken?

Emile: Een optimale bodem moet een goede stabiliteit bieden. Ook moet de vochtigheid over de hele piste gelijkmatig verdeeld zijn. Voor dat laatste is een eb- en vloedsysteem ideaal: er zijn geen sproeiers die elkaar op plaatsen overlappen en daar de bodem te vochtig maken. Maar een goede bodem mag vooral niet te stroef zijn, hij moet zo natuurlijk mogelijk overkomen. Te vaak kom je bodems tegen die door te stabiliteitsmaterialen te stroef is geworden. En dan worden paarden eigenlijk te veel verwend. Door op een harde bodem te rijden bouwen ze weinig weerstand op en krijg je sneller te maken met blessures. Wij trainen hier dagelijks met een 30-tal paarden. Blessures kosten ons direct een bom geld en dat kan je je op professioneel niveau niet permitteren.

Bart, hoe bieden jullie als aanbieder van piste-bodems met BM Service een oplossing hiervoor?

Bart: Niet iedereen heeft hetzelfde type van bodem nodig. We bieden momenteel 4 bodemtypes aan. De equipad, de equiflow (eb- en vloedbodem), de equi-dry (wax) en onze equi-grass bodem. In samenspraak met de klant wordt beslist welke type bodem voor hem het best geschikt is.

Onze eb- en vloedbodems zijn altijd zonder vezels om stroefheid te vermijden. Maar binnen deze categorie bodems heb je nog heel wat speelruimte om ze eerder zachter of juist wat harder te maken. Daarvoor proberen wij zo goed mogelijk naar de klant te luisteren en in te spelen op hun noden. Onze grootste troef is dan ook de piste aan te passen aan de behoefte van de klant. Qua gezondheid van het paard kan ik Emile alleen maar bijtreden: de nodige stabiliteit moet er zijn, maar in de landing moet de bodem voldoende meegeven. Dat vergt wel iets meer onderhoud van een bodem, maar dat is een afweging die men moet maken.

Er zijn nog altijd mensen die zich laten verleiden door de lagere prijs van een standaardproduct. Ze leren dan achteraf dat de piste in de praktijk niet helemaal aansluit bij hun behoeften en zo wordt ‘goedkoop’ al snel ‘duurkoop’.

Hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen?

Emile: Ik was destijds bij John Steeghs erg onder de indruk van zijn binnenpiste en hij heeft me dan BM Service aangeraden omdat zij specialist zijn in het uitkiezen van de juiste zand. Bart was wel bij de duurdere offertes, maar bij hem hadden we het beste gevoel. Ik moet zeggen dat ik nooit meer aan de prijs heb gedacht. Ik heb er elke dag plezier van. Trouwens ook van de after-sales service. Daar sluit BM Service helemaal aan op de filosofie die we in ons eigen bedrijf hanteren: naast een goed product leveren ook de klant begeleiden, naar hem luisteren en indien nodig snel ingrijpen.

Bart: Het komt er vaak op neer om een langdurige en duurzame relatie met je klant op te bouwen.

Emile: Klopt helemaal. Als iemand mij vandaag raad vraagt dan adviseer ik BM Service.

Heren, bedankt voor jullie medewerking.

Emile Hendrix van Stal Hendrix & Bart Manderveld van BM Service Stal Hendrix vertegenwoordigd door Emile en Tim & Bart Manderveld voor BM Service